Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit artikel belicht de spaarformules voor particulieren. Bent u zelfstandige? Dan heeft u nog andere mogelijkheden om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen, die we u graag toelichten in een adviesgesprek. Bij interesse mag u ons steeds vrijblijvend contacteren of kunt u op onze website terecht voor meer informatie.

De statistieken liegen er niet om: we worden met ons allen steeds ouder. De gemiddelde levensverwachting in België bedraagt intussen 81,7 jaar: 84,0 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen. Afhankelijk van onze pensioenleeftijd hebben we dus allemaal zicht op 10 à 30 jaar pensioen. Die jaren willen we uiteraard in comfortabele omstandigheden doorbrengen. Daarom besteden we steeds meer aandacht aan onze gezondheid op lange termijn. Allerhande sensibiliseringscampagnes en een steeds ruimere toegang tot informatiekanalen zorgen voor een groeiende bewustwording over het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid. Lichaamsbeweging, gezonde voeding en wellness vervullen een steeds prominentere rol in onze samenleving.

Een aspect van onze oude dag dat veel minder belicht wordt, is onze gezondheid op financieel vlak. Nochtans is dat soort gezondheid even belangrijk als fysieke en mentale gezondheid, want het ene kan bijna niet zonder het andere. Bewustwording over onze financiële gezondheid, vooral op lange termijn, laat nog veel te wensen over. Nochtans is dat niet zo moeilijk te verwezenlijken: net zoals we onze fysieke en mentale gezondheid positief kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, kan een gedegen financiële planning wonderen verrichten voor onze financiële gezondheid en gemoedsrust.

Heeft u al zicht op uw pensioenkloof?

De meeste mensen weten wel ongeveer hoe hun budget eruit ziet op maandbasis, maar slechts weinigen hebben zicht op hun financiële situatie op lange termijn. Een tijdige analyse kan hiaten aan het licht brengen en correct advies is dan de eerste stap om die op te lossen.

Zo’n grondige financiële analyse is trouwens eenvoudiger dan u denkt.

  • In eerste instantie zou iedereen zich bewust moeten zijn van het pensioen dat men te verwachten heeft. Uit diverse studies blijkt dat de meeste mensen hun pensioen overschatten. Nochtans is die informatie voor iedereen raadpleegbaar op www.mypension.be.
  • De volgende stap bestaat uit het in kaart brengen van uw noden. Op welke leeftijd wilt u met pensioen gaan? Welk bedrag denkt u na uw pensioen maandelijks nodig te hebben?

De vergelijking van beiden levert meestal een verschil in uw nadeel op: uw “pensioenkloof”. Die kunt u wegwerken door een pensioenkapitaal op te bouwen, maar dan moet u wel tijdig starten met gericht te sparen.

Via de tweede en derde pijler spaart u fiscaal voordelig voor uw pensioen

Sparen voor uw oude dag kan op verschillende manieren. Over het geheel genomen kunt u best eerst de fiscale spaarvormen optimaal invullen, omdat die wiskundig het meeste voordeel opleveren. Voor particulieren spreekt men hier over de tweede en derde pensioenpijler, met opties als pensioensparen, langetermijnsparen en in sommige gevallen ook het VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers). Het kapitaal dat uw via die pijlers opbouwt, zal in de meeste gevallen echter niet volstaan om uw pensioenkloof te dichten. Vaak is een bijkomende inspanning nodig via de vierde pensioenpijler, waarbij u spaart buiten fiscaliteit.

De bekendste spaarformule in de vierde pijler heeft voor- én nadelen

De meest gebruikte spaarvorm binnen die vierde pijler is een spaarrekening. Die formule heeft zeker haar nut, maar de voordelen zijn relatief.

Het geld is altijd beschikbaar.

Veel banken hanteren daglimieten, voor cashafhalingen maar ook voor overschrijvingen. Bij grote bedragen is uw geld dus niet zo beschikbaar als u misschien wel denkt. Voor kleinere bedragen is het geld wel meteen beschikbaar, maar dat is zowel een voordeel als een nadeel. Spaargeld dat té gemakkelijk beschikbaar is, heeft de neiging om snel opgebruikt te worden.

Het is volledig veilig.

U loopt toch het risico uw geld te verliezen in het geval van faillissement van uw bank. Dat lijkt op het eerste zicht onmogelijk, maar u moet slechts teruggaan tot de financiële crisis van 2007-2008 om u te realiseren dat banken verre van immuun zijn voor faling, ongeacht hun grootte. In theorie beschermt het Belgische depositogarantiestelsel u tegen faling van uw bank, maar dat geldt enkel voor gereglementeerde spaarrekeningen en waarborgt slechts 100.000 euro per bank en per persoon. Bovendien wordt sinds het ontstaan van dit garantiestelsel getwijfeld aan de praktische haalbaarheid. Onze Belgische Staat die zelf zware schulden torst, zou bij faling van een bank problemen hebben om alle spaarders volledig te vergoeden.

Het rendement

Veel banken bieden hun particuliere klanten al jaren 0,01% basisintrest + 0,10% getrouwheidspremie. Moest dat niet wettelijk verplicht zijn, dan zou dat nog minder zijn. Voor zakelijke spaarrekeningen is er geen wettelijk verplicht minimumrendement, daar is het rendement al jaren lager tot zelfs negatief. Wellicht zal dit de komende periode enigszins stijgen, maar het effectieve rendement blijft steeds negatief.

Eigenlijk is een spaarrekening enkel geschikt voor de zogenaamde “ijzeren spaarreserve”: het bedrag dat u voor uw gemoedsrust te allen tijde beschikbaar wilt hebben voor onvoorziene omstandigheden. Studies tonen aan dat een bedrag van 3 tot 6 keer uw netto maandinkomen daarvoor voldoende is. Grotere uitgaven worden ofwel gepland, ofwel bent u ervoor verzekerd.

De gekende alternatieven boeten aan populariteit in

De rest van uw spaargeld geeft u best een andere bestemming dan een spaarrekening. Traditionele bancaire alternatieven zoals termijnrekeningen of kasbons worden amper nog gebruikt omwille van het aanhoudend lage rendement en de onaantrekkelijke fiscaliteit. Want hoewel deze producten u geen belastingvoordeel opleveren, zijn de opbrengsten of meerwaarden wel onderworpen aan belastingen in de vorm van roerende voorheffing (30%). Daarom bestaat het gros van het huidige bancaire aanbod in sparen en beleggen uit effecten: aandelen, obligaties, derivaten of beleggingsfondsen die noteren op de beurs en verplicht gedeponeerd moeten worden op een effectenrekening. Die producten houden allemaal een zeker risico in dat niet altijd gemakkelijk in te schatten is.

Een levensverzekering als waardig alternatief

Een levensverzekering kan een veel interessantere optie zijn om te sparen binnen de vierde pensioenpijler. Ze heeft meerdere troeven:

Veiligheid

Hoewel banken en levensverzekeringsmaatschappijen aan dezelfde wetgeving en controles onderworpen zijn, blijkt keer op keer dat verzekeringsmaatschappijen een stevigere basis hebben om schokken op te vangen. Kijk maar naar de crisis van 2007-2008, ook wel de bankencrisis genoemd vanwege het wereldwijde falen van banken. Ook in België is toen menige bank gered door tussenkomst van de staat. Bijna geen enkele verzekeringsmaatschappij kwam toen in de problemen, een duidelijk bewijs van hun stabiliteit. Risicobeheersing zit in het DNA van elke succesvolle verzekeringsmaatschappij, wat resulteert in een grote financiële gezondheid. De kans dat een verzekeringsmaatschappij haar verplichtingen ten opzichte van haar klanten niet zou kunnen nakomen is zeer laag, alleszins lager dan bij een bank.

Duidelijkheid

Een levensverzekering is uitermate duidelijk omdat alle modaliteiten contractueel vastgelegd worden. Er is op elk moment volledige transparantie over de eigendom van het geld, voor wie het bestemd is, wanneer het uitbetaald wordt,… Zo kunnen discussies vermeden worden.

Flexibiliteit

Bij levensverzekeringen heeft u de keuze tussen twee strategieën of een combinatie van beiden:

  • Tak 21 biedt een contractuele garantie van kapitaal en intrest. Bovenop de gegarandeerde intrestvoet is er jaarlijks kans op winstdeelname, afhankelijk van de opbrengst van de spaarvorm. Het povere rendement van de laatste jaren doet veel spaarders uitkijken naar een alternatief dat op zijn minst de inflatie kan bijbenen.
  • Tak 23 geeft geen contractuele garantie van kapitaal of intrest, want het resultaat is afhankelijk van het rendement van één of meerdere beleggingsfondsen. Bij Tak 23 wisselt u de contractuele kapitaalsgarantie in voor een hoger potentieel rendement. Deze strategie won de voorbije jaren aan populariteit. Door de ruime keuze aan beleggingsfondsen is advies op maat cruciaal.

Tijdens de looptijd van het contract kunnen wijziging doorgevoerd worden.

Fiscaliteit

Bij een levensverzekeringscontract van de vierde pijler is er bij onderschrijving taks verschuldigd (2% voor particulieren, 4,4% voor vennootschappen). U heeft bij levensverzekeringen op voorhand dus een perfect beeld van de belastingen die u erop betaalt én de opbrengst is op het einde meestal vrij van belastingen. Dit staat in schril contrast met de bancaire spaarplannen en beleggingen, waar het eindresultaat belast wordt. Als uw bancaire belegging een mooie winst oplevert (wat uiteindelijk toch de bedoeling is), zal de eindbelasting hoger zijn dan bij hetzelfde resultaat via een levensverzekering. U weet dus vooraf niet hoeveel belastingen u verschuldigd zult zijn en bent zelfs kwetsbaar voor belastingverhogingen tijdens de looptijd van uw contract.

Vermogensoverdracht

De mogelijkheid om vrij een begunstigde aan te duiden biedt interessante mogelijkheden naar vermogensoverdracht toe. Een levensverzekering kan gebruikt worden als alternatief voor een testament of om erfbelasting te vermijden. Dit interessante topic belichten we graag in een volgende nieuwsbrief.

Beschikbaarheid na overlijden

Geld dat op een bankrekening staat (of dit nu een zichtrekening, spaarrekening of effectenrekening is), wordt geblokkeerd bij overlijden van één van de houders of hun huwelijkspartner, in afwachting van een verklaring van erfopvolging of een akte van bekendheid van de notaris. Naargelang de situatie kunnen er al snel enkele weken of maanden verstrijken voor het geld opnieuw gedeblokkeerd is. Dat zorgt in veel gevallen voor moeilijkheden bij het betalen van dagelijkse kosten, en dat in een rouwperiode. Een levensverzekering betaalt bij overlijden van de verzekerde uit aan de verzekerde, zonder dat er bijkomende documenten nodig zijn. Op die manier is het geld veel sneller beschikbaar.

Bescherming tegen beslag

Wanneer verzekeringsnemer en begunstigde niet dezelfde persoon zijn, wordt een levensverzekering juridisch geclassificeerd als een “beding ten behoeve van een derde”. In dat geval kunnen schuldeisers van de verzekeringnemer geen beslag leggen op de kapitalen van de levensverzekering. Bij zakelijke of relationele geschillen kan dit een doeltreffende vermogensbescherming bieden, die vaak over het hoofd wordt gezien.

Bovenstaande troeven illustreren waarom een levensverzekering een waardig alternatief is voor een spaarrekening en zelfs voor elke andere spaar- of beleggingsvorm.

Durf gerust ons advies te vragen

Onze positie als onafhankelijk makelaar biedt ons de mogelijkheid om regelmatig de markt te bestuderen om u steeds de beste oplossingen te kunnen voorstellen. In die hoedanigheid zijn wij uitstekend geplaatst om u gratis en vrijblijvend te adviseren over uw financiële situatie.

Heeft u interesse om uw financiële situatie te laten analyseren? Of ontvangt u graag meer informatie over een spaarplan of belegging? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw beheerder of accountmanager.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven