Overslaan en naar de inhoud gaan

De stijgende verkoopcijfers tonen aan dat elektrische auto’s steeds meer ingeburgerd raken. De verzekeringsmarkt komt die trend maar moeizaam tegemoet. Door de hoge aankoopprijs en de dure schadegevallen bieden voorlopig slechts enkele verzekeraars een volwaardige verzekeringsoplossing aan. Met onze VD Electric Vehicle Solutions dichten wij dat gat in de markt.  

Uitgebreide omniumverzekering voor uw elektrische wagen

Onze verzekering voor elektrische wagens omvat naast de wettelijk verplichte waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) ook een ruime omniumverzekering. Zo bent u bij een ongeval dat u zelf veroorzaakt heeft niet alleen verzekerd voor de schade die u anderen hebt toegebracht, maar ook voor uw eigen schade.

Belangrijk om te vermelden is wel dat deze verzekering enkel van toepassing is op enkele exclusieve modellen. Neem dus contact op met onze experten om te weten te komen of uw wagen daartoe behoort.

Unieke dekkingen en voorwaarden

Onze EV-verzekering omvat verschillende troeven. Het is bovendien een transparant product zonder kleine lettertjes, wat discussie vermijdt.

Voordelige tarieven

Bij de elektrische wagens specialiseert Van Dessel in het verzekeren van Tesla’s. Daardoor kunnen we voordelige prijzen hanteren.

Benieuwd hoeveel een verzekering voor uw Tesla kost? Vraag meteen uw premie aan via onderstaand formulier:

In welke taal wenst u uw polisdocumenten te ontvangen?

VD Electric Vehicle Solutions is een product van verzekeraar Vivium, merk van P&V Verzekeringen. Deze verzekering dekt de risico’s eigen aan het bezit en het gebruik van een wagen. Alleen de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. U kunt uw bescherming versterken door verscheidene opties in verband met uw voertuig, uw mobiliteit of uw persoon, bijkomend te onderschrijven.

Beknopte aanduiding van de dekkingen die worden aangeboden

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wanneer u verantwoordelijk bent voor een ongeval, verzekeren wij uw belangen en de materiële en lichamelijke schade toegebracht aan derden. Wij verzekeren tevens de schade veroorzaakt aan zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en inzittenden), ook als u niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Rechtsbijstand

Wij waarborgen uw verhaal tegen een aansprakelijke derde voor uw lichamelijke schade of de stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig. Wij verzekeren uw strafrechtelijke verdediging indien u wordt vervolgd voor een overtreding van gelijk welke verkeersregel. Wanneer een gerechtelijke procedure zicht opdringt, kan u vrij uw advocaat kiezen.

De waarborg Rechtsbijstand is begrensd: wij verzekeren tot maximaal € 125.000,00 incl. btw.

Bescherming van de bestuurder

Wij waarborgen uw lichamelijke schade als bestuurder van het verzekerde voertuig wanneer u verantwoordelijk bent voor het ongeval. Het contract voorziet in vergoedingen bij overlijden, blijvende invaliditeit of tijdelijke ongeschiktheid en in de terugbetaling van behandelingskosten. U heeft de keuze tussen verschillende waarborgniveaus.

Schade aan het voertuig

Wij verzekeren de schade aan het verzekerde voertuig door middel van verscheidene waarborgen waaruit u kan kiezen:

 • Glasbreuk: breken van de voor-, zij- en achterruiten, of die welke in het dak zijn ingebouwd.
 • Brand: schade door brand, ontploffing of kortsluiting.
 • Natuurkrachten: schade door storm, hagel, overstroming of andere natuurrampen en alle door dieren veroorzaakte schade.
 • Stoffelijke schade: schade door ongeval of vandalisme.
 • Diefstal: verdwijning of beschadiging als gevolg van (poging tot) diefstal (met inbegrip van carjacking of homejacking).

In het kader van de waarborg Stoffelijke schade wordt er steeds een vaste vrijstelling toegepast van € 950,00 of € 650,00 afhankelijk van het model.

Bijstand

In het kader van de bijstand van het voertuig waarborgen wij bij ongeval, diefstal, pech of een ander incident (lekke band, problemen met sleutels of brandstof):

 • depannage of slepen van het verzekerde voertuig.
 • terugreis van de inzittende naar hun woonplaats of voorzetting van de reis of logieskosten of ter beschikking stelling van een vervangvoertuig.

In het kader van de bijstand aan personen organiseren en waarborgen wij de bijstand:

 • aan de zieke of gewonde verzekerden (repatriëring, aanwezigheid van een naaste, kosten voor verlengd hotelverblijf, terugkeer van de verzekerde medereizigers).
 • bij overlijden van de verzekerde (repatriëring van het stoffelijke overschot of begrafeniskosten in het buitenland).
 • in geval van andere gebeurtenissen, met name opsporings- en reddingskosten of voorschot van fondsen.

Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De schade geleden door de bestuurder die verantwoordelijk was voor het ongeval.

De stoffelijke schade aan het verzekerde voertuig.

Rechtsbijstand

Boetes, opdeciemen en minnelijke schikkingen.

Bescherming van de bestuurder

De blijvende invaliditeit lager dan 8%.

De eerste maand tijdelijke ongeschiktheid.

Schade aan het voertuig

Schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal:

 • wanneer het voertuig zich in een publieke ruimte bevindt en u de portieren niet hebt afgesloten of de sleutels op een zichtbare plaats in het voertuig hebt gelaten.
 • Als u de diefstal niet binnen 24 uur aan de politie hebt aangegeven.

Schade die ontstaat door slijtage van het voertuig of door een mechanisch gebrek of een constructiefout.

Bijstand

Verblijf van meer dan 3 maanden in het buitenland

Algemene voorwaarden en contractuele documenten

De IPID-fiche (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) vindt u hier.

De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct vindt u hier.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aanvaarding of ondertekening van het financieel product. De documenten zijn ter beschikking via bovenstaande links of kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wettelijke info en klachtenbeheer

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.

De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Vivium, merk van P&V Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.

Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar.

De looptijd van het product is één jaar. Op de einddatum wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd door opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één van beide partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum zich hiertegen heeft verzet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Elke klacht met betrekking tot dit aanbod of de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de interne klachtendienst van Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar, info@vandessel.be.

Wanneer U niet akkoord gaat met het resultaat van de behandeling van uw klacht, kan u een klacht indienen bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven