Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een hoorimplantatenverzekering afsluiten?

Voor mensen met ernstig gehoorverlies maakt een hoorimplantaat een wereld van verschil. Helaas zijn deze dure en hoogtechnologische toestellen erg kwetsbaar. Het is dus noodzakelijk om ze goed te verzekeren. Wij bieden een unieke en voordelige verzekering voor uw hoorimplantaat aan.

Wat kunt u precies verzekeren?

Onze hoorimplantatenverzekering (VD Auditive Insurance) verzekert uw hoortoestellen: BAHA, VSB, BB of Ponto.

In welke gevallen komt VD Auditive Insurance tussen?

U kunt kiezen tussen 2 formules:

 • De basic-formule dekt naast diefstal mét braak ook alle plotselinge en onvoorzienbare stoffelijke schade aan uw hoortoestel.
 • Met de extended-formule bent u bijkomend verzekerd tegen verlies en diefstal of poging tot diefstal van uw hoortoestel.

Er zijn een aantal uitsluitingen zoals cyber risico, schade ten gevolge van slijtage of slecht onderhoud, schade aan batterijen of kabels, ...

Een volledig overzicht van de uitsluitingen vindt u in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Welke vergoeding ontvangt u in geval van schade?

U krijgt een vergoeding zonder afschrijving:

 • Bij de basic-formule voor toestellen tot 2 jaar oud. 
 • Bij de extended-formule voor toestellen tot 6 jaar oud. 

Voor een vergoeding na de hierboven vermelde periode verwijzen we naar de Van Dessel voorwaarden die deel uitmaken van de bijzondere voorwaarden.

Bij diefstal dient u binnen de 24 uur aangifte te doen bij de politie.

Meteen een verzekering voor uw hoorimplantaten afsluiten?

Sluit uw VD Auditive Insurance snel en eenvoudig online af

VD Auditive Insurance is een product van verzekeraar Allianz Benelux. Dit is een verzekering tegen alle risico's, die de stoffelijke schade dekt aan uw hoortoestellen.

Beknopte aanduiding van de dekkingen die worden aangeboden

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Uw basiswaarborg

De verzekering heeft tot doel het verzekerde hoortoestel te vergoeden bij materiële schade en diefstal volgens één van de gekozen formules:

 • De basic-formule dekt naast diefstal mét braak ook alle plotselinge en onvoorzienbare stoffelijke schade aan uw hoortoestel.
 • Met de extended-formule bent u bijkomend verzekerd tegen verlies en diefstal of poging tot diefstal van uw hoortoestel.

Verzekerde bedragen

 • Nieuwwaarde van een gelijkwaardig toestel, rekening houdend met RIZIV barema’s

Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen

 • Arbeidsconflicten
 • Oorlog, daden van geweld, terrorisme of kwaadwilligheid

Uitsluitingen van de basiswaarborg

 • Diefstal of poging tot diefstal van het materiaal dat u achterlaat in uw voertuig zonder de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen te nemen
 • De schade onder waarborg van een leverancier
 • Onrechtstreekse schade: winstderving, gebruiksderving, productieverlies
 • Progressieve schade door slijtage
 • Esthetische schade
 • Schade die het gevolg is van: het gebruik, ongeoorloofd of niet, van een computer of in het algemeen van elk computersysteem, computersoftware, kwaadaardige codes, een computervirus en enig ander elektronisch system is niet verzekerd behalve als dit leidt tot een verzekerd evenement zoals beschreven in de polis(voorwaarden) en/of aanvullende clausules.

Essentiële beperkingen op de basiswaarborg

Materiaal bestemd voor verkoop (niet gedekt)

Vrijstellingen

Vrijstelling per schadegeval en per verzekerde BASIC:

 • Algemeen: 123,95 euro per schadegeval
 • Diefstal met braak: 10% met een minimum van 500,00 euro

Vrijstelling per schadegeval en per verzekerde EXTENDED:

 • Algemeen: 123,95 euro per schadegeval
 • Diefstal met braak: 10% met een minimum van 500,00 euro
 • Verdwijning door CI-gebruiker boven 7 jaar: 10% met een minimum van 500,00 euro
 • Verdwijning door CI-gebruiker onder 7 jaar: 20% met een minimum van 500,00 euro

Algemene voorwaarden en contractuele documenten

De IPID-fiche (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) vindt u hier.

De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct vindt u hier.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aanvaarding of ondertekening van het financieel product. De documenten zijn ter beschikking via bovenstaande links of kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wettelijke info en klachtenbeheer

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst.

De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Allianz Benelux NV, Lakensestraat 35, 1000 Brussel.

Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar.

De looptijd van het product is één jaar. Op de einddatum wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd door opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één van beide partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum zich hiertegen heeft verzet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Elke klacht met betrekking tot dit aanbod of de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de interne klachtendienst van Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar, info@vandessel.be.

Wanneer U niet akkoord gaat met het resultaat van de behandeling van uw klacht, kan u een klacht indienen bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven