Overslaan en naar de inhoud gaan

Van Dessel Insurance Brokers is de toonaangevende verzekeringspartner voor al wie actief is in het Belgisch medialandschap. Als stichtend lid van het Media Insurance Network spelen we ook mee op het internationale toneel. Dankzij de ruime ervaring die we in de loop der jaren opgebouwd hebben, kennen we de noden in de sector als geen ander. Onze knowhow hebben we vertaald in een uniek verzekeringsproduct dat perfect beantwoordt aan de behoeften van freelancers in de mediasector.

Unieke aansprakelijkheidsverzekering voor media-freelancers

Onze aansprakelijkheidsverzekering is de meest volledige op de markt en biedt bescherming voor beroepsaansprakelijkheid, BA Na Levering, BA Uitbating (extra-contractuele aansprakelijkheid) en Toevertrouwd Goed. Ons verzekeringsproduct vormt de ideale oplossing voor alle freelancers en consultants in de mediasector die zonder personeel werken:

 • in facilitaire dienstverlening: klank, geluid, licht, podium- en setbouw, ...;
 • voor beroepen gerelateerd aan opnames (montage, regie, ...);
 • in reclameactiviteiten.

Onze specifieke uitbreidingen maken het verschil

Onze verzekeringsoplossing is ongeëvenaard door de specifieke uitbreidingen die wij dankzij onze expertise en schaalgrootte kunnen bieden:

 • automatische dekking voor drones (kleine toestellen in overeenstemming met de wetgeving),
 • uitgebreide dekking voor toevertrouwd goed (apparatuur van derden/opdrachtgever in gebruik),
 • wereldwijde dekking (uitgezonderd de Verenigde Staten en Canada),
 • waarborg Beroepsaansprakelijkheid inclusief schending van de privacy, laster, eerroof en smaad.

Wat is de prijs van deze aansprakelijkheidsverzekering?

Onze exclusieve aansprakelijkheidsverzekering is heel betaalbaar. U kunt kiezen tussen twee formules die verschillen in de verzekerde kapitalen:

Waarborg Optie 1 Optie 2
BA Uitbating €1.500.000 €2.500.000
Beroepsaansprakelijkheid en/of BA Na Levering €250.000 €500.000
Toevertrouwd goed om aan en mee te werken €25.000 €50.000
Rechtsbijstand (na gedekt schadegeval in polis BA) €25.000 €25.000
Jaarpremie (incl. taksen en kosten) €736,05 €976,40

Sluit meteen uw polis af

Vul dit formulier in om meteen uw aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

Hoedanigheid
Jaaromzet
Welk kapitaal (beroepsaansprakelijkheid) wenst u te verzekeren?
Straat, nummer, postcode, plaats
Taal van het contract
De verzekeringsnemer verklaart dat:
 • deze kennis heeft genomen van:
  • de wettelijke bepalingen op https://www.vandessel.be/nl-be/wettelijke-informatie/
  • de privacyverklaring op https://www.vandessel.be/nl-be/privacy-policy/
  • de wettelijke minimuminformatie onderaan deze webpagina met inbegrip van de algemene voorwaarden Burgerrechtelijke- & Beroepsaansprakelijkheid Freelancers 07.2020, het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) “BA ondernemingen” en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) "Beroepsaansprakelijkheidsverzekering".
 • deze weet dat bij het ondertekenen van dit webformulier een verzekering wordt aangevraagd. Het verzekeringscontract gaat pas in voege nadat de verzekeraar een bevestiging heeft gekregen dat noch de verzekerde, noch zijn activiteiten, in overtreding zijn met enige toepasselijke wet, enige regelgeving inzake handels- en economische sancties heeft geschonden of het voorwerp zijn geweest van gerechtelijke, administratieve of andere procedures of onderzoeken inzake Fraude, Fiscaliteit, Diefstal of andere inbreuken die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Na verkrijgen van deze bevestiging is de dekking retroactief verworven tot de datum van aanvaarding van de offerte door de verzekerde.
 • deze dient te zorgen dat de ingevulde informatie correct is en de verzekeringstussenpersoon of de verzekeraar onmiddellijk op de hoogte zal brengen van alle wijzigingen aan onderhavige verklaringen, welke zich zouden kunnen voordoen voor of na de ingangsdatum van de verzekeringspolis.

Aansprakelijkheidsverzekering voor freelancers en zelfstandigen in de mediasector (verzekeraar: Zurich Insurance)

De aansprakelijkheidsverzekering voor freelancers en zelfstandigen in de mediasector is een product van verzekeraar Zurich Insurance.

Beknopte aanduiding van de dekkingen die worden aangeboden

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Verzekering BA Ondernemingen

BA uitbating 

Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitbating van de verzekerde activiteiten. 

Verzekerde schade: 

 • Lichamelijke schade
 • Stoffelijke schade
 • Onstoffelijke gevolgschade
 • Zuiver onstoffelijke schade 

uitbreiding: schade door o.a.:

 • Brand, vuur, rook, ontploffing en water
 • Accidentele aantasting van het leefmilieu
 • Burenhinder (art. 544 BW)
 • Onderaannemers (persoonlijke aansprakelijkheid blijft uitgesloten). 

Toevertrouwde goederen 

Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade aan goederen die aan de verzekerde werden toevertrouwd om aan te werken.

Verzekerde schade:

 • Stoffelijke schade
 • Onstoffelijke gevolgschade 

BA Na Levering of na voltooiing van werken 

dekt de contractuele en extracontractuele B.A. van de verzekerde onderneming voor schade aan derden veroorzaakt door producten na levering of door werken na hun uitvoering, in het kader van de aangegeven activiteit. 

Verzekerde schade:

 • Lichamelijke schade
 • Stoffelijke schade
 • Onstoffelijke gevolgschade 

Rechtsbijstand

 • burgerlijk verhaal tegen derden
 • Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
 • onvermogen van derden
 • Administratieve bijstand

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever of anderen die ontstaat ten gevolge van een door u gemaakte beroepsfout. Ook een door u gegeven verkeerd advies is gedekt. Uw verzekerde som staat vermeld op de bijzondere voorwaarden bij de polis. 

Wie zijn verzekerd? 

Naast uw bedrijf zijn ook fouten van uw medewerkers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers meeverzekerd. Ook een bedrijf dat u inhuurt om iets voor u te doen valt onder de dekking. 

Juridische hulp 

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces of tuchtprocedure. 

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken. 

Keuze: uitloop 

Stelt iemand u ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor een beroepsfout gemaakt vóór de einddatum? Dan is dat verzekerd. 

Kantoorrisico 

Met deze verzekering bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door u of uw medewerkers zijn veroorzaakt. 

Met deze dekking bent je verzekerd als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan zijn spullen die u of uw medewerker heeft veroorzaakt. 

Keuze: Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Toevertrouwde Goederen, Rechtsbijstand 

Optioneel kan een verzekering van de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, een Verzekering Toevertrouwd Goed en/of een Verzekering rechtsbijstand worden toegevoegd aan de polis 

Keuze: Inloop 

Stelt iemand u aansprakelijk voor een beroepsfout begaan voor het ingaan van deze polis, dan bent u hiervoor verzekerd, voor zover u niet reeds op de hoogte was van deze beroepsfout 

De termijn van inloop en de verzekeringspremie hiervoor worden bepaald bij het aangaan van het contract. 

Keuze: Cyber 

Optioneel kan aan bepaalde polissen Beroepsaansprakelijkheid een verzekering Cyber gekoppeld worden. 

De verzekerde limiet, voorwaarden en premie worden bij het aangaan van het contract bepaald. Deze dekking kan slechts onder bepaalde voorwaarden en bij bepaalde beroepen worden toegevoegd.

Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering

Gelieve voor gedetailleerde informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de IPID-fiche en algemene en/of bijzondere voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.

Verzekering BA Ondernemingen

Belangrijkste gemeenschappelijke uitsluitingen voor alle waarborgen

 • Opzet of zware fout, zoals beperkend opgesomd in de algemene voorwaarden
 • Geldboetes
 • Schade veroorzaakt door oorlogsfeiten, lock-out, oproer, terrorisme of sabotage
 • Schade veroorzaakt door de aanwezigheid of de verspreiding van asbest
 • Beroepsaansprakelijkheid 

Belangrijkste uitsluitingen in BA uitbating

 • Schade door vertraging, de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de contractuele verplichtingen
 • Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing
 • Schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheid bedoeld door de wet op de verplichte verzekering van motorrijtuigen.

Belangrijkste uitsluitingen van dekking toevertrouwde goederen

 • Verlies of schade door diefstal, verdwijning of tekort
 • De schade aan goederen die door de verzekerde onderneming of haar onderaannemers werden gefabriceerd, verkocht of geleverd, in geval van de installatie van deze goederen
 • de zuiver onstoffelijke schade 

Belangrijkste uitsluitingen in BA na levering

 • Schade aan producten of werken die een gebrek vertonen
 • Ondoeltreffendheid, zuiver onstoffelijke schade
 • Zuivere inefficiëntie
 • Kosten voor intrekking en onderzoek
 • Kosten voor wegnemen, herplaatsen, vervanging, herstelling of de terugbetaling

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Schade die met opzet is toegebracht of door een misdrijf is ontstaan is niet verzekerd. 

Kostenoverschrijding 

Deze verzekering dekt niet de schade in verband met een overschrijding van kostenbegrotingen en opleveringsdata. 

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte. 

Inloop 

Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt?

Dan is dat niet verzekerd. 

Inloop kan optioneel verzekerd worden in deze polis. 

Bestuurdersaansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris is niet gedekt. Opnieuw leveren product of dienst Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst alsnog te leveren zijn niet gedekt.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst alsnog te leveren zijn niet gedekt.

Algemene voorwaarden en contractuele documenten

De IPID-fiche Verzekering BA Ondernemingen (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) vindt u hier.

De IPID-fiche Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Informatiedocument over het verzekeringsproduct) vindt u hier.

De algemene voorwaarden van dit verzekeringsproduct vindt u hier.

Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aanvaarding of ondertekening van het financieel product. De documenten zijn ter beschikking via bovenstaande links of kunnen worden opgevraagd bij ons kantoor.

Wettelijke info en klachtenbeheer

Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. 

De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Zurich Insurance Plc, Belgisch Bijkantoor, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem.

Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar.

De looptijd van het product is één jaar. Op de einddatum wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd door opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij één van beide partijen ten minste 3 maanden voor de einddatum zich hiertegen heeft verzet per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Elke klacht met betrekking tot dit aanbod of de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan de interne klachtendienst van Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112, 2590 Berlaar, info@vandessel.be.

Wanneer U niet akkoord gaat met het resultaat van de behandeling van uw klacht, kan u een klacht indienen bij de VZW Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: 02/ 547 58 71; Fax: 02/ 547 59 75; info@ombudsman-insurance.be; www.ombudsman-insurance.be. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen. 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven