Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ’s over het toepassingsgebied van de Wet Peeters

Als de bouwvergunning bijvoorbeeld op 26 juni 2018 afgeleverd wordt, moet ik dan al een decenale verzekering afsluiten volgens de bepalingen van de Wet Peeters?
Nee, de Wet Peeters is enkel van toepassing voor onroerende werken waarvoor de definitieve bouwvergunning na 1 juli 2018 wordt afgeleverd. Voor projecten waarvoor de bouwvergunning vóór 1 juli 2018 wordt afgeleverd, geldt de verplichte decenale verzekering volgens de Wet Peeters niet.

De bouwvergunning voor een project wordt afgeleverd vóór 1 juli 2018, maar de werken starten pas na 1 juli. Is de Wet Peeters dan van toepassing?
Nee, de Wet Peeters geldt enkel voor projecten waarvoor de bouwvergunning na 1 juli 2018 wordt afgeleverd – ongeacht wanneer de werken starten.

Moet een loodgieter of elektricien ook een decenale verzekering afsluiten?
Dit topic kwam aan bod in een parlementaire vraag van Griet Smaers aan minister Kris Peeters. Diens antwoord luidde als volgt: “Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht.” Volgens de Confederatie Bouw en dus ook Minister Peeters vallen dienstverleners in verwarming, sanitair, elektrotechniek enzovoort dus buiten het toepassingsgebied.

Er dient echter wel een belangrijke nuance gemaakt te worden: zelfs al is een loodgieter of elektricien niet verplicht om zich te verzekeren conform de Wet Peeters, hij blijft toch de tienjarige aansprakelijkheid dragen. Als bv. na vijf jaar een deel van een betonconstructie in elkaar stort omdat de elektricien bij boorwerken de wapening heeft geraakt, dan zal die elektricien aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van zijn werken die de stabiliteit en stevigheid van de constructie aangetast hebben. Heeft de elektricien geen tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dan zal hij de kosten voor deze schade zelf moeten dragen (tenzij de hoofdaannemer een globale polis heeft afgesloten die alle onderaannemers – ook de elektricien – mee dekt).

Het toepassingsgebied van de Wet Peeters bevat in dit opzicht nog een flink aantal grijze zones. Pas binnen enkele jaren zullen gerechtelijke uitspraken in schadegevallen aantonen of actoren als de loodgieter of elektricien al dan niet een verzekering dienden te hebben.

Verder dient opgemerkt te worden dat de wetgever boetes uitschrijft aan wie zich niet aan de verplichte decenale verzekering houdt. Die boetes kunnen oplopen tot 80.000 euro geïndexeerd. Maar het risico bij niet-verzekering is dubbel, want de niet-verzekerde partij moet mogelijk ook zelf opdraaien voor de schade, een expert aanstellen enzovoort (want deze zaken zijn niet gedekt in de klassieke uitbatingsverzekering).

Dien ik als architect een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
Als er een globale polis voor het bouwproject afgesloten wordt, zijn alle participanten op de werf (aannemers, onderaannemers, studiebureaus, …) automatisch mee gedekt, ook de architect. Is er geen globale polis voor het bouwproject, dan dient de architect zelf een verzekering af te sluiten. Deze dekking zal dan via zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorzien worden.

Als er een globale decenale polis is voor het bouwproject waarbij ik als elektricien betrokken ben, moet ik dan zelf nog een decenale verzekering afsluiten?
Als de hoofdaannemer een globale polis voor het project afgesloten heeft, dan zijn alle onderaannemers automatisch mee gedekt. Een goede tip: hang in dat geval het verzekeringsattest op in de werfkeet of stel het ter beschikking via smartphone, zodat elke belanghebbende partij eraan kan.

Als er geen verzekeringsattest is, kan men dan beginnen bouwen?
Nee, het is de taak van de architect om te controleren of er een decenale verzekering afgesloten werd en of er een verzekeringsattest voorhanden is. Pas dan kunnen de werken starten.

Vallen zelfbouwers ook onder de Wet Peeters?
Nee, zelfbouwers zijn geen aannemers in de zin van de Wet Peeters. Bij verkoop van hun woning binnen de tien jaar na de oplevering, kunnen zelfbouwers persoonlijk verantwoordelijk geacht worden voor mogelijke stabiliteitsschade.

Is de Wet Peeters ook van toepassing op kantoorgebouwen?
De Wet Peeters is van toepassing op gebouwen (woonhuizen en appartementen) die voor gezinsbewoning bestemd zijn. Kantoren, magazijnen en winkels vallen dus niet onder deze wetgeving.

Bij gebouwen met gemengd gebruik kan de Wet Peeters wel van toepassing zijn. Wanneer bijvoorbeeld 80% van het gebouw bestemd is voor particuliere bewoning en 20% gebruikt wordt als commerciële ruimte, dan geldt de Wet Peeters wel.

Zijn ziekenhuizen, OCMW’s en studentenkoten onderhevig aan de Wet Peeters?
Wanneer ten minste één woonplaats als sanitair lokaal gebruikt wordt door meerdere personen die geen familiale band hebben met elkaar, dan is de constructie van het gebouw niet onderworpen aan de Wet Peeters. In geval van twijfel raden we aan om toch een dekking te voorzien.

Valt sociale woningbouw onder de Wet Peeters?
Ja. Wanneer er een vergunning wordt afgeleverd voor bijvoorbeeld 150 sociale woningen, dan is het duidelijk dat die woningen bestemd zijn voor bewoning door een gezin of alleenstaanden.

Kan elke aannemer, architect of dienstverlenend bedrijf zich verzekeren voor de Wet Peeters?
In principe wel. Als de betrokken partij na consultatie van drie verzekeraars nog steeds geen verzekering heeft kunnen afsluiten, dan kan ze een dossier indienen bij het tariferingsbureau.

FAQ’s over dekkingen en tussenkomsten voorzien door de Wet Peeters

Ligt de limiet van tussenkomst die in de wet voorzien wordt niet te laag?
De Wet Peeters voorziet per schade een dekkingslimiet van 500.000 euro. Die dient geïndexeerd te worden volgens de ABEX (index der bouwprijzen van 2007). Voor een normale eengezinswoning is een tussenkomst van ongeveer 600.000 euro ruim voldoende.

Anders ligt het bijvoorbeeld bij een sociaal woningbouwproject waar 150 wooneenheden gebouwd worden. Daar zal een tussenkomst van 600.000 euro een druppel op een hete plaat zijn. Voor dit soort projecten zullen er mogelijkheden zijn om het bedrag van tussenkomst op te trekken naar hogere kapitalen.

Wordt esthetische schade gedekt door de Wet Peeters?
Nee, esthetische schade is niet gedekt door de Wet Peeters.

Als ik in het kader van een renovatie een werk van 25.000 euro uitvoer, blijft de vergoeding bij een mogelijke schade dan beperkt tot 25.000 euro?
Nee. In geval van een gedekte schade waarbij de stabiliteit van de woning wordt aangetast, zal de verzekeraar tot maximaal 500.000 euro (te indexeren) tussenkomen voor beschadigingen aan de woning en de mogelijke financiële schade die de bouwheer oploopt.

Verleent de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering conform de Wet Peeters automatisch dekking?
Nee. De bouwheer moet bewijzen dat één van de participanten op de werf een fout gemaakt heeft in het kader van stabiliteit, soliditeit of waterdichtheid. Zonder bewezen fout is er geen tussenkomst.

Als bijvoorbeeld de structuur van een gebouw aangetast wordt door waterschade ontstaan door slechte voegwerken, dan zal de verzekeraar zeker tussenkomen omdat er duidelijk een fout is gemaakt.

De architect heeft een berekeningsfout gemaakt: er werd te weinig staal gebruikt als wapening, waardoor beton is doorgezakt. Zullen de kosten voor extra wapening en beton vergoed worden?
Nee, de decenale verzekering volgens de Wet Peeters vergoedt de oorspronkelijke kostprijs van de uitgevoerde werken. Eventuele verbeterwerken zijn in de Wet Peeters letterlijk uitgesloten en worden dus niet vergoed.

FAQ’s over controle op naleving van de Wet Peeters

Dient er altijd controle te worden uitgeoefend bij een decenale verzekering?
In het kader van de Wet Peeters is men toleranter dan bij de klassieke decenale verzekering, waar de volledige gesloten ruwbouw zeer streng wordt gecontroleerd. In het kader van nieuwbouw zal de grens voor controle naargelang de maatschappij tussen 1.250.000 euro en 5.000.000 euro liggen. Bij een renovatieproject liggen deze bedragen veel lager.

Wie controleert de toepassing van de Wet Peeters?
Seco, Socotec en AIB Vinçotte hebben veel ervaring in de controle van decenale verzekeringen.

Hebt u nog vragen over de Wet Peeters?

Of wilt u bekijken hoeveel een decenale verzekering u zou kosten? Contacteer gerust uw accountmanager of mail naar bouw@vandessel.be.

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven