Overslaan en naar de inhoud gaan

Sinds 1 juli 2019 zijn intellectuele beroepen in de bouwsector verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een gevolg van de Wet Peeters-Ducarme, die ingevoerd is als aanvulling op de Wet Peeters-Borsus om bouwheren nog beter te beschermen bij conflicten. Welke verzekeringen zijn voortaan verplicht als u in de bouwsector actief bent en waarop moet u zeker letten?

Op 1 juli 2019 is de Wet Peeters-Ducarme in werking getreden. Ze vormt een aanvulling op de Wet Peeters-Borsus, die exact een jaar eerder van kracht werd, en brengt meer gelijkheid in de verzekeringsplicht van de verschillende bouwactoren.

Hoe was de situatie na de invoering van de Wet Peeters-Borsus op 1 juli 2018?

Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector zijn tot tien jaar na de oplevering van een bouwwerk aansprakelijk voor stabiliteitsbedreigende gebreken en waterdichtheidsproblemen als die gelinkt kunnen worden aan de stabiliteit of soliditeit. Sinds 1 juli 2018 verplicht de Wet Peeters-Borsus hen om die tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Die wetgeving houdt echter heel wat beperkingen in: 

 • De verzekeringsplicht wordt enkel opgelegd aan aannemers, onderaannemers, architecten en andere dienstverleners (m.i.v. hun aangestelden en werknemers) die onroerende ruwbouwwerken uitvoeren of die intellectuele prestaties leveren met betrekking tot die onroerende werken.
 • De wet is alleen van toepassing op in België gelegen woningen die hoofdzakelijk (meer dan 50%) bestemd zijn voor bewoning door een gezin of alleenstaande. Collectieve woongebouwen waar minstens één woonplaats of sanitair blok gemeenschappelijk is of gebruikt wordt door personen zonder familiale band, vallen buiten het toepassingsgebied.
 • De verzekeringsplicht geldt enkel voor woningbouwprojecten waarvoor de definitieve bouwvergunning vanaf 1 juli 2018 afgeleverd werd en waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is.
 • De aansprakelijkheidsverzekering is beperkt tot schades die de stabiliteit of soliditeit van de woning aantasten, of de waterdichtheid als die invloed heeft op de stabiliteit of soliditeit.

De Wet Peeters-Borsus legt geen verzekeringsplicht op voor schadegevallen die zich voordoen vóór de oplevering en evenmin voor lichte gebreken. Nochtans tonen statistieken aan dat zulke schadegevallen het vaakst voorkomen. De bescherming van de bouwheer vertoont na de invoering van de Wet Peeters-Borsus dus nog grote lacunes: het signaal voor onze overheid om een uitgebreidere wetgeving in het leven te roepen. Dat resulteerde in de Wet Peeters-Ducarme of de “Wet inzake de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen”, die op 1 juli 2019 in voege is getreden.

Hoe is de situatie na de invoering van de Wet Peeters-Ducarme op 1 juli 2019?

De Wet Peeters-Ducarme breidt de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bouwactoren uit. Wie een intellectueel beroep in de bouwsector uitoefent, is voortaan verplicht om een verzekering af te sluiten voor zijn contractuele en buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid bij alle bouwprojecten in België. Zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector dekt hun aansprakelijkheid voor fouten gemaakt tijdens de uitoefening van hun beroep, met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid wegens stabiliteitsbedreigende gebreken waarvan sprake in artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Onder de intellectuele beroepen in de bouwsector vallen onder andere architecten, ingenieurs, studiebureaus, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, milieudeskundigen, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, energiedeskundigen, asbestdeskundigen, auditeurs, projectmanagers, quantity surveyors en interieurarchitecten.

De verzekeringsplicht van bouwactoren in één oogopslag

tabel_verzekeringsplicht_bouwsector

Nog enkele aandachtspunten i.v.m. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

De Wet Peeters-Borsus verving op 1 juli 2018 de Wet Laruelle. Die Wet Laruelle legde architecten* sinds 2007 de verplichting op om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Alleen had de Wet Peeters-Borsus enkel betrekking op de tienjarige aansprakelijkheid voor particuliere woningbouwprojecten waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is. Voor de bepalingen rond het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid was het wachten op de aanvullende wet. De Wet Peeters-Ducarme vult die lacune slechts gedeeltelijk in: architecten zijn voortaan verplicht om zowel hun tienjarige aansprakelijkheid voor particuliere woonprojecten (Wet Peeters-Borsus) als hun algemene beroepsaansprakelijkheid (Wet Peeters-Ducarme) te verzekeren. De wetgever is echter ‘vergeten’ melding te maken van de tienjarige aansprakelijkheid die gelinkt is aan andere dan particuliere projecten. In onze polissen is die altijd mee verzekerd, zodat u als architect nooit voor verrassingen komt te staan.

 • Aannemers** verrichten materieel werk en voeren dus geen intellectueel beroep uit. Daarom vallen ze niet onder het toepassingsgebied van de Wet Peeters-Ducarme en moeten ze niet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 • Bouwpromotoren*** worden uitdrukkelijk uitgesloten in de Wet Peeters-Borsus en de Wet Peeters-Ducarme. Zij zijn niet verplicht om hun beroeps- of tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Nochtans is het net vaak de promotor die – zowel tijdens bouwfase als na de voorlopige oplevering – aangesproken wordt bij schadegevallen. Bovendien blijkt deze doelgroep in 98% van de gevallen niet of niet correct verzekerd te zijn. Bouwpromotoren dienen dus heel bewust hun risico’s en verzekeringen af te wegen.
 • Landmeters-experten en veiligheidscoördinatoren**** waren al wettelijk verplicht om zich te verzekeren op basis van het KB van 15 december 2005 en het KB van 25 januari 2001. De nieuwe wet brengt voor hen enkele wijzigingen met zich mee. Zo moeten de wettelijke waarborgen aangepast worden en dient er een dekking van 36 maanden voorzien te worden als landmeters en veiligheidscoördinatoren hun activiteit stopzetten.
 • Aan de aansprakelijkheidsregels zelf veranderen beide wetten niets. Bouwpartijen die verantwoordelijkheid dragen voor de stabiliteit van een bouwwerk, verzekeren zich daar nog altijd best voor, ook al verplicht de wetgeving hen daar niet toe. Een partij die aansprakelijk gesteld wordt voor een stabiliteitsbedreigend gebrek en daar niet voor verzekerd is, draait immers zelf op voor de kosten.
 • Alle contracten en facturen in het kader van een bouwproject moeten voortaan de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming vermelden én het polisnummer van de aansprakelijkheidsverzekering.
 • Overeenkomstig met artikel 9 van de Wet Peeters dient een stedenbouwkundige***** die zijn activiteit als ambtenaar uitoefent bij de Staat, een Gewest, een gemeenschap of Regie der Gebouwen niet gedekt te zijn door een verzekering op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid, met inbegrip van de 10-jarige aansprakelijkheid, gedekt wordt door de Staat (en dus ook de Stad), het Gewest, de Gemeenschap of de Regie der gebouwen. Ook in de wet Ducarme (Kolom 4) is deze regel van toepassing voor deze categorie conform artikel 9 van de Wet Ducarme (BS 26 juni 2019).
 • Wat dan met een aantal technische beroepen m.b.t. de Wet Peeters? HVAC (verwarming, airconditioning, …), domotica, akoestiek, sanitair, riolering, liften, elektriciteit en isolatietechnieken (niet ingebed in de ruwbouwwerken) vallen volgens de wettekst niet onder het toepassingsgebied van de Wet Peeters. Maar uiteraard kunnen de genoemde activiteiten de stabiliteit van een gesloten ruwbouw beïnvloeden en serieuze materiële schade veroorzaken door bijvoorbeeld sleuven die geslepen worden in betonnen steunbalken. Op zich hoeft dat geen probleem te vormen bij decenale schade waarbij één van deze partijen mogelijk verantwoordelijk is. In onze globale polissen tienjarige aansprakelijkheid volgens de Wet Peeters worden immers alle bouwactoren automatisch mee verzekerd!

Meer info?

Philippe De Brabanter, onze expert bouwverzekeringen, helpt u graag verder met al uw vragen. U kunt hem contacteren via bouw@vandessel.be of op het nummer 03 420 84 30. Wilt u meer te weten komen over onze totaaloplossing voor ondernemingen actief in de bouwsector, dan verwijzen we graag naar VD Construct Solutions.

 

Op de hoogte blijven van het belangrijkste verzekeringsnieuws? Registreer u voor onze driemaandelijkse nieuwsbrief.

Bekijk onze vorige nieuwsbrieven